Porady specjalistyczne


PORADNICTWO PRAWNE, PSYCHOLOGICZNE I SOCJALNE

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia;
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej;
 • osoby, które ukończyły 65. lat;
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny;
 • kombatanci;
 • weterani;
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy;
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • prawa cywilnego;
 • spraw karnych;
 • spraw administracyjnych;
 • ubezpieczenia społecznego;
 • spraw rodzinnych;
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu:

 • prawa: celnego, dewizowego, handlowego;
 • działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

PORADY PRAWNE UDZIELANE SĄ W:

1. Wysokiem Mazowieckiem –w budynku Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem,   ul. Ludowa 15 A, pokój nr. 11, tel.: 86 275 24 17 wew. 68.

Godziny udzielania pomocy:

Poniedziałek,Środa, Piątek: 9.00- 13.00,

Wtorek, Czwartek: 11.30 – 15.30.

2. Ciechanowcu – w budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu,  ul. Kościelna 12, pokój nr. 14, tel.: 86 277 10 19.

Godziny udzielania pomocy:

Poniedziałek,Środa, Piątek: 9.00- 13.00,

Wtorek, Czwartek: 11.30 – 15.30.

3. Czyżewie – w budynku Urzędu Miasta Czyżew, ul. Mazowiecka 34, pokój  nr. 3, tel.: 86 275 50 36.

Godziny udzielania pomocy:

Poniedziałek: 9.00 - 13.00

4. Sokołach - w budynku Urzędu Gminy w Sokołach,ul. Rynek Mickiewicza 10,pokój nr 25, tel.: 86 476 30 10.

Godziny udzielania pomocy

Wtorek: 9.00 - 13.00

Pomoc prawna jest bezpłatna.

PORADY PSYCHOLOGICZNE

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem  udzielana jest pomoc psychologiczna mieszkańcom Powiatu Wysokomazowieckiego w następującym zakresie:

 • specjalistyczna pomoc rodzinom naturalnym, zastępczym oraz adopcyjnym;
 • zapobieganie patologiom w rodzinach naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych;
 • rozwiązywanie problemów osobowościowych;
 • rozwiązywanie problemów rodzinnych;
 • uczenie sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych;
 • wspieranie funkcjonowania rodzin naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych;
 • wsparcie osób doznających przemocy.
 • wydawanie opinii o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 • udzielaniu usług w zakresie interwencji kryzysowej;
 • pomocy psychologicznej i wsparcia osobom w sytuacjach traumatycznych.

Na rozmowę z psychologiem można umawiać się:

Telefonicznie pod numerem telefonu: 502 153 040 bądź bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie:

 • w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00
 • od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Porady psychologiczne udzielane są w każdy poniedziałek miesiąca będący dniem roboczym w godz. od 10:00 do 16:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie, pokój Nr 9.


Pomoc psychologiczna jest bezpłatna.

PORADNICTWO SOCJALNE

Ponadto pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem świadczą poradnictwo socjalne, w godzinach pracy Centrum.

 

 

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ