O nas

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Mickiewicza 1

pokój nr 1, 2, 8, 9, 11 (parter)

tel. 86 306 72 08

fax 86 306 72 12

tel. kom. 502 153 040

 

e-mail :  sekretariat@pcprwysokiemazowieckie.pl

Godziny pracy:

poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek – piątek 7.30- 15.30

 

DYREKTOR - IWONA KALINOWSKA


PRACOWNICY:

GRAŻYNA ŻYGOŃ – SPECJALISTA; sprawy z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, współpraca z organizacjami pozarządowymi

AGNIESZKA MARKOWSKA-ZACHAREWICZ - SPECJALISTA; obsługa administracyjna, sprawy z zakresu rehabilitacji społecznej i programy PFRON

JOANNA RYSZEWSKA - SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ; sprawy z zakresu pomocy społecznej  i rehabilitacji społecznej

ANNA BIAŁA - STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY; opieka nad dzieckiem i rodziną

ANNA MOCZYDŁOWSKA- KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

MONIKA ŁUNIEWSKA- KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

MARTYNA PIETRZYKOWSKA - POMOC ADMINISTRACYJNA; obsługa administracyjno-biurowa

KLAUDIA GOŁASZEWSKA - POMOC ADMINISTRACYJNA; obsługa administracyjno-biurowa

Obszarem działania Centrum jest teren Powiatu Wysokomazowieckiego tj. miasta: Ciechanowiec, Czyżew, Wysokie Mazowieckie, Szepietowo; i gminy: Klukowo, Kobylin Borzymy, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Sokoły, Wysokie Mazowieckie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem powołaną do realizacji zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji przez powiat w zakresie pomocy społecznej a także z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Centrum działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych.

 

ZADANIA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE:

 

Centrum realizuje zadania własne powiatu w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności:

1)   opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze   szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami,

2)   prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,

3)   przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,

4)   pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się,

5)   pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej, mających trudności z integracją ze środowiskiem,

6)   wydawanie decyzji o umieszczeniu skierowanych osób w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym,

7)   sprawowanie nadzoru w imieniu starosty nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej,

8)   kompletowanie dokumentów oraz wydawanie decyzji o skierowaniu osób do mieszkań chronionych oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

9)   realizacja zadań ośrodka interwencji kryzysowej,

10)  udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,

11)  szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu,

12)  doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych  pomocy społecznej z terenu powiatu,

13)  podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i  realizacja programów osłonowych,

14)  sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,

15)  sporządzanie materiałów do oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

 

 

Centrum realizuje zadania powiatu z zakresu administracji rządowej dotyczące pomocy społecznej, a w szczególności:

1)      pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z  nadaniem mu statusu uchodźcy lub w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

2)      kompletowanie dokumentów i wydawanie decyzji o skierowaniu do ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

3)      realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

4)      udzielanie  cudzoziemcom,  o  których  mowa  w  art. 5a ustawy o pomocy społecznej, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej.

 

W celu realizacji zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej Centrum współpracuje w tym zakresie z organami administracji rządowej i samorządowej, współpracując na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

Centrum wykonuje zadania powiatu na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, a w szczególności poprzez:

1)      opracowywanie i realizację, zgodnych ze strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,

2)      podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,              

3)      opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa,

4)      współpracę z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób  niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób,

5)      dofinansowanie:

a)      uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach  rehabilitacyjnych,

b)      sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

c)      zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

d)     likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

e)      rehabilitacji dzieci i młodzieży,

f)       usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.

6)    dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,

7)     zlecanie zadań zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Centrum realizuje zadania własne powiatu  w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w szczególności poprzez:

1)      opracowanie i realizację powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

2)      opracowywanie i realizację programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,

3)      zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,

4)      zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej.

 

Centrum    realizuje  zadania   powiatu   z   zakresu    administracji    rządowej   dotyczące    przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  a w szczególności poprzez:

1)   tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w  rodzinie,

2)   opracowywanie i realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Centrum wykonuje zadania powiatu z zakresu pieczy zastępczej, a w szczególności poprzez:

1)     opracowanie i realizację 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych,

2)     zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

3)     organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia,

4)     tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych,

5)    sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym,

6)    organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,

7)    organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie warunków do powstawania grup wsparcia i specjalistycznego poradnictwa,

8)   zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich,

9)   prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rejestru danych o osobach pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka,

10)  kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,

11)  sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,

12)  przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o zaległościach w opłatach za pobyt dziecka  w pieczy zastępczej,

13)  przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej zawieranych porozumień z innymi powiatami w związku z umieszczaniem dzieci w pieczy zastępczej,

14)  przygotowywanie dokumentacji związanej z rozliczeniami z poszczególnymi gminami za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej,

15)  prowadzenie postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez powiat, a w szczególności:

a)   świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu,

b)  pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,

c)  szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego,

d)  wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinny dom   dziecka,

e)   dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

16)  ustalanie odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,

17)  realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

18)  finansowanie pobytu w pieczy zastępczej osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

19)  finansowanie dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o której mowa w art. 115 ust. 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

 

Do zadań Centrum wyznaczonego jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

1)    prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

2)    kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej,

3)   organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

4)   zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,

5)    organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,

6)   zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby,

7)   zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,

8)   organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy,

9)   współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi,

10)  organizowanie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

11)  zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego,

12)  dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej,

13)  prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą,

14)  organizowanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, 

15)  zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego,

16)  zapewnienie koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji,

17)  przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy,

18)  zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

19)  organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.

20)  gromadzenie i przekazywanie odpowiednio rodzinie zastępczej, prowadzącemu rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz zespołowi do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej w szczególności następujące informacje oraz dokumentację dotyczącą dziecka:

a)  informacje o sytuacji prawnej dziecka, w tym informacje o sytuacji prawnej umożliwiającej przysposobienie,

b)  szczegółowe informacje o dziecku i jego sytuacji rodzinnej, w tym informacje o rodzeństwie,

c)  odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica,

d) orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej albo wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej o umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej,

e)  dokumentację o stanie zdrowia dziecka, w tym kartę szczepień,

f)   dokumenty szkolne, w szczególności świadectwa szkolne,

g)  diagnozę psychofizyczną dziecka, w tym dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, udziału w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz konieczności objęcia dziecka pomocą profilaktyczno-wychowawczą lub resocjalizacyjną albo leczeniem i rehabilitacją,

h)  plan pracy z rodziną, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przekazany przez asystenta rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – przekazaną przez gminę informację o sytuacji rodziny,

21)  w przypadku małoletniego cudzoziemca poza informacjami i dokumentacją, o których mowa powyżej, powiatowe centrum pomocy rodzinie oraz organizator rodzinnej pieczy zastępczej ponadto gromadzą i przekazują odpowiednio rodzinie zastępczej, prowadzącemu rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz zespołowi do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej dostępne informacje oraz dokumentację, a w szczególności:

a)  dokumenty potwierdzające tożsamość dziecka,

b)  dokumenty uprawniające dziecko do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostały wydane,

c)  dokumenty podróży dziecka,

d)  informacje o okolicznościach pobytu dziecka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

e)  informacje o okolicznościach zgłoszenia dziecka do powiatowego centrum pomocy rodzinie,

f)   informacje o rodzicach dziecka,

g)  dokumenty o stanie zdrowia dziecka,

22)  sporządzanie opinii:

a)   o zasadności przysposobienia dziecka,

b)  o kontaktach dziecka z rodziną biologiczną i wpływie tych kontaktów na dziecko,

c)  o zasadności przysposobienia związanego ze zmianą miejsca zamieszkania dziecka na miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mającej na celu stwierdzenie, że przysposobienie to leży w jego najlepszym interesie,

d)  o zasadności wspólnego umieszczenia rodzeństwa w rodzinie przysposabiającej,

e)  o możliwości nieumieszczenia wspólnie rodzeństwa w rodzinie przysposabiającej z powodu nieznalezienia kandydata do przysposobienia rodzeństwa,

23)  przekazywanie właściwemu ośrodkowi adopcyjnemu informacji i dokumentacji, o których mowa w art. 38a ust. 1 ustawy oraz informacji o przebiegu pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

 

W Centrum funkcjonuje zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej, do zadań którego należy w szczególności:

1)   udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,

2)   przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku,

3)   pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,

4)   zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,

5)   zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

6)   udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.

7)   ocena sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka,

8)   ocena rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka,

9)   organizowanie opieki nad dzieckiem w przypadku gdy rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki,  w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku,

10)  pomoc przy opracowywaniu indywidualnego programu usamodzielnienia,

11)  wydawanie opinii o możliwości powrotu dziecka do jego rodziny.

 W celu realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej Centrum współpracuje ze środowiskiem lokalnym, ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.

 

W Centrum funkcjonuje zespół do spraw realizacji zadań ośrodka interwencji kryzysowej, do zadań którego należy podejmowanie działań na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, w tym doświadczających przemocy w rodzinie, a w szczególności:

1)   udzielanie specjalistycznego poradnictwa,

2)   świadczenie pracy socjalnej na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym,

3)   współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami i instytucjami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii,

4)   poszukiwanie i zabezpieczenie miejsca pobytu osobom w kryzysie (w sytuacjach uzasadnionych) w celu zapewnienia schronienia,

5)   informowanie osób w kryzysie o przysługujących im prawach i uprawnieniach,

6)   wskazanie sposobów radzenia sobie z problemem i zapobieganie dysfunkcjom.

 

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ