Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

PRZEMOC W RODZINIE TO…

Zgodnie z ustawą  z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1390):

Przemoc w rodzinie

to jednorazowe lub powtarzające się, umyślne działanie bądź jego zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, które naraża ich na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, życia a także naruszające ich wolność, godność oraz nietykalność cielesną. W konsekwencji powoduje szkody na zdrowiu psychicznym oraz fizycznym a także wywołuje cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PRZEMOCY:

  • INTENCJONALNOŚĆ DZIAŁAŃ

Przemoc traktowana jest jako zamierzone działanie człowieka mające na celu kontrolowanie i podporządkowanie sobie ofiary.

  • NIERÓWNOMIERNOŚĆ SIŁ

Przemoc charakteryzuje się brakiem równowagi sił między sprawcą a ofiarą. Sprawca przemocy w rodzinie zawsze zajmuje silniejszą pozycję wobec swojej ofiary.

  • NARUSZENIE PRAW I DÓBR OSOBISTYCH OFIARY

Sprawca przemocy wykorzystując brak równowagi sił, narusza podstawowe prawa ofiary takie jak nietykalność fizyczną, godność, szacunek itp.

  • POWODOWANIE CIERPIENIA I SZKÓD

Stosując przemoc, sprawca naraża zdrowie i życie swojej ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia, zmniejsza zdolność ofiary do samoobrony.

 

FORMY PRZEMOCY…

PRZEMOC FIZYCZNA

To każde zachowanie wywołujące ból i fizyczne obrażenia ciała tj. bicie otwartą ręką, pięścią i przedmiotami, popychanie, kopanie, policzkowanie, duszenie, przetrzymywanie, szarpanie, oparzanie, nieudzielanie koniecznej pomocy itp.

 

PRZEMOC PSYCHICZNA

Uwzględnia takie zachowania jak wyśmiewanie, obrażanie, poniżanie, krytykowanie, wmawianie choroby psychicznej, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, grożenie, zawstydzanie, szantażowanie, wmawianie choroby psychicznej, narzucanie własnych poglądów, brak szacunku, ciągła krytyka itp.

PRZEMOC SEKSUALNA

To zachowanie obejmujące: wymuszanie pożycia seksualnego, zmuszanie do niechcianych praktyk seksualnych, krytyka zachowań seksualnych drugiej osoby, zmuszanie do współżycia z osobami trzecimi itp.

 

PRZEMOC EKONOMICZNA

Obejmuje zachowania związane z odbieraniem zarobionych pieniędzy, uniemożliwieniem podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie materialnych potrzeb rodziny itp.

 

ZANIEDBYWANIE

Związane z niezaspokajaniem podstawowych potrzeb emocjonalnych i fizycznych członków rodziny. Zaniedbywanie może dotyczyć braku zainteresowania sytuacją życiową domowników, ich problemami a także zaniedbywania innych potrzeb związanych np. z higieną, jedzeniem, snem itp.

 

 

FAZY PRZEMOCY

Cykl przemocy przebiega przez 3 następujące po sobie i powtarzające się fazy, które prowadzą do uwikłania ofiary w tzw. błędne koło przemocy.

 

 

 

  • Faza I – Faza narastającej przemocy

W tej fazie następuje wzrost napięcia między sprawcą a ofiarą przemocy. Pojawia się sytuacja konfliktowa i narastająca agresja, której przyczynami mogą być zwykłe, codzienne błahostki. Sprawca prowokuje do kłótni i staje się coraz bardziej niebezpieczny. Ofiara stara się spełniać wszystkie zachcianki sprawcy, aby tylko uspokoić nerwową atmosferę.

  • Faza II - Faza ostrej przemocy

Tą fazę charakteryzuje eksplozja emocji nagromadzonych w fazie I. Sprawca wpada w szał i wyładowuje całą swoją agresję na ofierze. W tym etapie najczęściej dochodzi do interwencji policji. Ofiara czuje się bezradna i oszołomiona.

  • Faza III - Faza miodowego miesiąca

W tej fazie sprawca zaczyna zdawać sobie sprawę, że posunął się za daleko. Obiecuje poprawę i przyrzeka, że taka sytuacja nigdy już się nie powtórzy. Obdarowuje ofiarę prezentami i zapewnia o swojej miłości, tym samym zatrzymując ją w błędnym kole przemocy, które kręci się od nowa z większą siłą.

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ