Menu Główne

zapytanie ofertowe na ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENCJI OSOBISTEJ. DZIAŁANIE W RAMACH PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023.

Nr sprawy: PR. 4141.1.2023                           Wysokie Mazowieckie, dnia 12.10.2023 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości niższej niż kwota 130 000 złotych

Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 (Przepisy ustawy stosuje się do udzielania: zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych;).

Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Mickiewicza 1
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 86 306 72 08
e-mail: sekretariat@pcprwysokiemazowieckie.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENCJI OSOBISTEJ. DZIAŁANIE W RAMACH PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2023. DZIAŁANIE W RAMACH FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Rodzaj zamówienia: (usługa/dostawa/robota budowlana*)

1. Określenie przedmiotu zamówienia (określenie wielkości lub zakresu zamówienia):

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystencji osobistej na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Miasta/Gminy Ciechanowiec w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” — edycja 2023. Działanie w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Realizacja usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej ma na celu zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej aktywnego życia, dążenie do poprawy ich funkcjonowania w środowisku a tym samym ograniczenie skutków niepełnosprawności, przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu.

1) Usługi asystencji osobistej w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

a)  wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

b)  wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;

c)  załatwieniu przez uczestnika spraw urzędowych;

d)  korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawa).

2) Wykonawca w ramach realizacji usługi asystenta w szczególności będzie zobowiązany do pomocy w wykonywaniu następujących czynności:

a)     wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych,

b)     wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania uczestnika),

c)     wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,

d)     wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

3) Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę ( 1 godz. = 60 minut) przez 7 dni w tygodniu.

4) Limit godzin usług asystenta wynosi średnio 130 godzin miesięcznie.

5) Pod opieką asystenta w tym samym czasie może pozostawać tylko 1 uczestnik Programu;

6) Miejsce wykonania zamówienia: Miasto/Gmina Ciechanowiec.

2. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia — od podpisania umowy do 31.12.2023 r.

3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego — Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie, tel. 86 306 72 08 lub 502 153 040.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

1. Wymagania względem asystenta:

a) posiadanie dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub

b) posiadanie co najmniej 6-miesięcznego, udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

2) Obowiązki względem Wykonawcy: świadczenie usług asystenckich na rzecz wskazanych przez Zleceniobiorcę osób niepełnosprawnych w wyżej wskazanym zakresie, prowadzenie m.in.:

-  miesięcznej karty realizacji usług asystenckich,

-  miesięcznej karty ewidencji biletów/ ewidencji przebiegu pojazdu

3) Zleceniodawca dopuszcza możliwość zrefundowania kosztów związanych z:

- zakupem jednorazowych biletów komunikacji publicznej/prywatnej dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi oraz koszt przejazdu asystentów własnym/udostępnionym przez osobę trzecią/innym środkiem transportu np. taksówką w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu;
- zakupem biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi; 
- kosztem ubezpieczenia OC oraz NNW asystentów związanych ze świadczeniem usług asystencji osobistej.

5. Zawartość oferty.

Oferta wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:

- ofertę wykonawcy,  
- kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje lub doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, o których mowa w pkt 4.

6. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:

- cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: brutto za 1 godzinę zegarową usługi.
Cena brutto musi zawierać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia (należne składki, opłaty, podatki). Cena zawiera także składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które Zamawiający zobowiązany będzie potrącić (w szczególności składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zaliczkę na podatek dochodowy).
- cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji.

7. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

- Najniższej ceny — Cena-IOO%.

8. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:

-  ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na załączonym druku „ Formularz ofertowy” ,

ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 25.10.2023 r., do godz. 15.00, w siedzibie zamawiającego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie, w sekretariacie osobiście lub pocztą na adres zamawiającego lub wysłać pocztq elektroniczną na adres: sekretariat@pcprwysokiemazowieckie.pl.,  oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania,  wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu do jej składania.

9. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26.10.2023 r. do godz. 15.00 w siedzibie zamawiającego.

10. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:

1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu;

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

11. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) — RODO, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie; ado@pcprwysokiemazowieckie.pl , tel. 502 153 040;

2) PCPR wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się kontaktować poprzez email: iod@pcprwysokiemazowieckie.pl lub pisemnie na adres urzędu;

3) Pani/Pana dane osobowe zbierane są / przetwarzane będą:

a) w celu związanym z prowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP), zawarciem umowy oraz realizacji umowy — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO,

b) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności związanych z archiwizacją dokumentacji — zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 roku O dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych oraz instytucje na mocy wiążących umów (np. w celu rozliczenia środków publicznych);

1) W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie ustawowo określonych uprawnień i obowiązków PCPR związanych z wykonywaniem czynności, podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych osobowych PCPR zmuszony jest odmówić obsługi Klienta;

2) W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne;

3) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznania świadczeń;

4) Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

5) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych;

6) Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7) Dane nie są przekazywane do państw trzecich;

8) W PCPR nie jest stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana oferentom najpóźniej w terminie 3 dni od dnia składania ofert. * niepotrzebne skreślić

W załączeniu:

1. Wzór druku „Formularz ofertowy”

Wysokie Mazowieckie dnia 12.10.2023 r.

Iwona Kalinowska

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Wysokiem Mazowieckiem

…………………………………..………………………………..          

                           podpis zamawiającego

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ