UCHWAŁA NR 36/102/2011 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

                                          UCHWAŁA NR 36/102/2011                                       

ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 30 grudnia 2011 roku

        w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „AKTYWIZACJA ZAWODOWA SZANSĄ DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII ,,Promocja integracji społecznej” Działania 7.1 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”

Na podstawie art. 3 pkt 3, art. 28a ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712, zm. Nr 157, poz. 1241) w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281) zarząd powiatu w składzie:

 1. Bogdan Zieliński – przewodniczący zarządu,
 2. Leszek Gruchała – wiceprzewodniczący zarządu,
 3. Ryszard Grodzki – członek zarządu,
 4. Leszek Mężyński – członek zarządu,
 5. Jerzy Pakieła – członek zarządu

uchwala co następuje:

 

 • § 1. Wyraża się zgodę na kontynuację w roku 2012 realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Wysokiem Mazowieckiem oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sokołach projektu systemowego p.n. „AKTYWIZACJA ZAWODOWA SZANSĄ DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH
  Z POMOCY SPOŁECZNEJw ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie,
  z wykorzystaniem środków finansowych przyznanych na dofinansowanie tego projektu
  z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • § 2. Projekt, o którym mowa w § 1 jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Wysokiem Mazowieckiem oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sokołach na podstawie zawartego w tej sprawie porozumienia z dnia 29.01.2009 roku, aneksowanego w dniu 04.01.2010 roku, 27.12.2010 roku, 07.04.2011 roku oraz 29.12.2011 roku.
 • § 3. W imieniu Powiatu, zadania wynikające z realizowanego projektu będą wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.
 • § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie zarządu:                                                                                                                             PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU                                                                                                                                                                                                                                    Bogdan Zieliński

 1. Leszek Gruchała
 2. Ryszard Grodzki
 3. Leszek Mężyński
 4. Jerzy Pakieła
Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ