Umieszczanie w domach pomocy społecznej

Umieszczanie w domach pomocy społecznej

Do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Powiat należy prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym  oraz umieszczanie w nich skierowanych osób. W  świetle art. 59 ustawy o pomocy społecznej decyzję o skierowaniu  do domu pomocy społecznej  i  decyzję ustalającą  opłatę za pobyt  w domu pomocy społecznej  wydaje organ  gminy  właściwej  dla  tej  osoby  w dniu  jej  kierowania  do domu  pomocy społecznej, zaś decyzję o  umieszczeniu  w domu pomocy społecznej  wydaje starosta  powiatu  prowadzącego  dom pomocy społecznej .

Powiat Wysokomazowiecki prowadzi jeden Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach, który przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Liczba miejsc w/w domu wynosi 120.

Zarządzeniem Nr 2/2019 Starosta Wysokomazowiecki w dniu 16 stycznia 2019 r. ustalił średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach na 2019 r. w wysokości 3 590,83 zł.  (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z dnia 17 stycznia 2019 r. poz. 482).                                                                                                       

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ