Kombatanci

Kombatanci

Do zadań realizowanych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, należy pomoc kombatantom z danego terenu.

Uprawnienia kombatantów:
1.  Kombatanci wraz z emeryturą lub rentą otrzymują co miesiąc:

- dodatek kombatancki

- ryczałt energetyczny

- dodatek kompensacyjny

2.      Korzystają z ulg taryfowych

- 50% przy przejazdach miejskimi środkami komunikacji miejskiej,

- 37% w komunikacji krajowej przy przejazdach:

a) 1 i 2 klasą pociągów osobowych i pośpiesznych oraz w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pośpieszne - na podstawie biletów jednorazowych,

b)  autobusami w komunikacji zwykłej i przyspieszonej - na podstawie biletów jednorazowych.

3.      Kombatanci korzystają z pierwszeństwa do:

- środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania

- uzyskania miejsc w domach pomocy społecznej

- opieki zdrowotnej.

4.      Okresy działalności kombatanckiej zalicza się do okresów zatrudnienia, od których zależy przyznanie lub wysokość świadczeń przysługujących pracownikom od pracodawcy.

5.      Kombatantom pozostającym w zatrudnieniu przysługuje prawo do zwiększenia urlopu wypoczynkowego o 10 dni roboczych, o ile korzystają z urlopu  w wymiarze nie przekraczającym 26 dni roboczych w roku kalendarzowym.

6.      Kombatanci mogą na swój wniosek przejść na emeryturę po osiągnięciu 55 lat przez kobietę i 60 lat przez mężczyznę, jeżeli mają okres zatrudnienia wymagany do uzyskania emerytury (dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949).

7.      Rozwiązanie stosunku pracy z kombatantem w okresie 2 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę wymaga zgody starosty.

8.      Kombatantom, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

- nie posiadają prawa do żadnych świadczeń rentowych lub emerytalnych ani prawa do uposażenia w stanie spoczynku albo uposażenia rodzinnego,

- nie osiągają dochodów z tytułu pracy, pozarolniczej działalności gospodarczej podlegającej ubezpieczeniu społecznemu lub z tytułu rolniczej działalności gospodarczej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu rolników,

- osiągnęły wiek dla kobiet - 55 lat, dla mężczyzn - 60 lat

- przysługuje świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego oraz ryczałt energetyczny, dodatek kompensacyjny i 37% ulga taryfowa w komunikacji międzymiastowej.

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ