Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej

 

Od 2006 roku na terenie powiatu wysokomazowieckiego działają dwa warsztaty terapii zajęciowej prowadzone przez stowarzyszenia.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Ciechanowcu jest prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Natura”. Udział w zajęciach bierze 40 uczestników z gmin Wysokie Mazowieckie, Ciechanowiec, Szepietowo i Klukowo. Uczestnicy Warsztatu mają zapewnioną rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą. Dla wielu z nich jest to jedyna szansa wyjścia z domu, spotkania się z rówieśnikami, nawiązania przyjaźni oraz rozwijania swoich zainteresowań.

W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Ciechanowcu działa 8 pracowni z czego  5 w Ciechanowcu:

1.   pracownia cukiernicza,

2.   pracownia ceramiczna,

3.   pracownia informatyczna,

4.   pracownia praktyczno – techniczna,

5.   pracownia przyrodnicza.

i 3 pracownie w Wysokiem Mazowieckiem:

6.   pracownia rytmiczno - muzyczna,

7    pracownia rękodzieła,

8    pracownia gospodarstwa domowego.

Warsztaty Terapii Zajęciowej  w Starych Raciborach są prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Szansa. Do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach uczęszcza 55 uczestników. Terapia zajęciowa odbywa się w pięciu pracowniach tematycznych. Uczestnicy wybierają pracownię w zależności od własnych zainteresowań, uzdolnień oraz możliwości psychofizycznych. Celem rehabilitacji zawodowej jest nabycie przez uczestnika takich umiejętności, które będzie mógł wykorzystać w przyszłej pracy. W warsztacie odbywa się również rehabilitacja społeczna, której celem jest m. in.: kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, odpowiednich zachowań czy rozwiązywanie problemów międzyludzkich.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kozarzach i Starych Raciborach  powstały i działają na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku  o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  /Dz.U.10.214.1407 j.t. z późn. zm./ oraz  Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej / Dz.U.04.63.587/ oraz umów zawartych pomiędzy   Powiatem Wysokomazowieckim a poszczególnymi stowarzyszeniami.

Do warsztatów terapii zajęciowej  uczęszczają osoby niepełnosprawne po 18 roku życia. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej wydanym przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ