Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

O dofinansowanie ze środków  PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:

Osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:

1)  przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,

obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku , nie przekracza:

- 50% przeciętnego wynagrodzenia na  członka rodziny pozostającego we wspólnym

gospodarstwie domowym,
- 65% przeciętnego wynagrodzenia - w przypadku osoby samotnej

2)  zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego

sprzętu

Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie wniosku wraz z załącznikami:

-  orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

-  zaświadczenia lekarza specjalisty wskazującego konieczność rehabilitacji w warunkach

domowych przy użyciu tego sprzętu

-  faktury pro- forma na zakup sprzętu

Zakupu sprzętu dokonuje się po podpisaniu umowy, a dofinansowanie nie może przekroczyć 80 % jego kosztów.

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ