Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się :

Osoby niepełnosprawne, których przeciętny miesięczny dochód rodziny w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza:
- 50% przeciętnego wynagrodzenia na  członka rodziny pozostającego we wspólnym

gospodarstwie domowym,
- 65% przeciętnego wynagrodzenia - w przypadku osoby samotnej

 

Wymagane dokumenty:

-    wniosek

-    kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt.

1 a lub art. 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.), a  w przypadku

osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 w/w ustawy, kopia  orzeczenia o stałej albo

długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem

1  stycznia 1998 r.,

-   faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia

zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz

z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią

zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

albo

-   kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz

z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia

zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu

przyjęcia go do realizacji

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ