Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej  z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie  i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

O dofinansowanie ze środków PFRON może  ubiegać sięosoba niepełnosprawna

pod warunkiem że:

1)  została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się

znajduje

2)  w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze

środków Funduszu

3)  weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków

prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest

organizowany w formie niestacjonarnej

4)  wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów

5)  będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu który wybrała

6)  nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego

uczestnika tego turnusu

7)  złoży oświadczenie o wysokości dochodu obliczonego zgodnie z art. 10 e ust. 1 ustawy

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.

U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.)

8)  dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym może

być wykorzystane jedynie przez osobę której zostało przyznane

9)  w przypadku skrócenia pobytu osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym

z przyczyn innych niż losowe osoba niepełnosprawna ponosi koszty pobytu na tym

turnusie

10) w przypadku skrócenia pobytu opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie

rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe opiekun ponosi koszty pobytu na tym

turnusie

O dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może starać się osoba niepełnosprawna jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku wynosi:

1)   50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym

2)   65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia kwot dochodu, o których mowa wyżej kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

 

Wysokość dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wynosi:

■ 30% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy - dla osoby

niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej

w wieku do 16 roku życia  oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16 - 24  uczącej się i nie

pracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności

■ 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby z umiarkowanym stopniem

niepełnosprawności

■ 25% -  przeciętnego wynagrodzenia  dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności

■ 20%  - przeciętnego wynagrodzenia  dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie

pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności

■ 20%  - przeciętnego wynagrodzenia   dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ