Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2018 r.  poz. 511 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawnie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861  z późn. zm.) dofinansowaniu może podlegać likwidacja barier architektonicznych,  w komunikowaniu się i technicznych .

Zgodnie z definicją słownikową:

- bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

- bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie   niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

- bariery techniczne są to bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne.; likwidacja tej bariery powinna spowodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu codziennym

O dofinansowanie ze środków Funduszu w/w zadań, jeżeli ich realizacja umożliwi lub  w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się:

  • na likwidację barier architektonicznych – osoby niepełnosprawne, które maja trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,
  • na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych – osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

1.        Dofinansowanie zadań ze środków Funduszu następuje na pisemny wniosek złożony do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

2.        Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania.

3.        Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w każdym czasie.

4.        Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

5.        Przy wysokości dofinansowania uwzględnia się ilość wniosków, wysokość środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację zadań w danym roku oraz ceny rynkowe.

6.        Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

7.        Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.

8.        Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech pełnych lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

9.        Tryb odwoławczy – nie przysługuje.

Aby ubiegać się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się lub technicznych należy złożyć stosowny wniosek wraz  z kompletem wymienionych w nim załączników.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie tut. Centrum pok. Nr 10 lub na stronie internetowej.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zawierana jest stosowna umowa określająca szczegółowe warunki przyznania i rozliczenia dofinansowania.

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ