Dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

 

Podstawę dofinansowania do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki stanowi umowa zawarta przez Starostę z osobą  prawną / jednostką  organizacyjną nieposiadającą

osobowości prawnej.

O dofinansowanie ze środków PFRON mogą ubiegać się osoby  prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jeżeli:
- prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed

dniem złożenia wniosku,
- udokumentują zapewnienie odpowiednich  do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków

technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
- udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na

sfinansowanie  przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków

Funduszu.

 

Wniosek o dofinansowanie powinien zawierać:

- nazwę podmiotu i adres siedziby,
- numer NIP oraz numer REGON,
- status prawny i podstawę działania,
- dane osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w  sprawie,

- dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
- przewidywane efekty realizacji zadania dla osób niepełnosprawnych

- przedmiot dofinansowania,
- nazwę banku i numer rachunku bankowego,
- miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,
- przewidywany koszt realizacji zadania,
- termin rozpoczęcia i  przewidywany czas realizacji zadania,
- ogólną wartość nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę  na realizację

zadania,
- udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,
- informację o kwotach przyznanych wcześniej środków Funduszu, z określeniem numeru

zawartej umowy, celu i daty przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia,
- wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania ze środków Funduszu.

 

Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

 

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 511 z  późn. zm.).

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926).

 

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych  ( Dz. U. z 2017 r. Nr 230 poz. 1694, zm.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1937)

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ