aktywny samorząd 2013

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2013 roku.

Pilotażowy Program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w powiecie wysokomazowieckim realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową: 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B. 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania. 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny. 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 

Adresaci programu (Moduł I):

Obszar A Zadanie nr 1 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję narządu ruchu. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Obszar A Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu.

Obszar B Zadanie nr 1 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Obszar C Zadanie nr 1 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Obszar C Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności), która jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Obszar C Zadanie nr 3 oraz Zadanie nr 4 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym – jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Obszar D - osoba niepełnosprawna aktywna zawodowo, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i  pełni rolę opiekuna prawnego dziecka.

Adresaci programu (Moduł II):

–  znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

–  nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

–   w modułach I i II - wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,

–  w module II - przerwa w nauce.

 

 

Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2013 roku – Moduł I:

Obszar A Zadanie 1
oprzyrządowanie samochodu

Obszar A Zadanie 2 
prawo jazdy kategorii B

Obszar B Zadanie 1

sprzęt elektroniczny, oprogramowanie

5.000 zł

kurs/egzaminy – 1.500 zł

pozostałe koszty – 600 zł

–   osoby niewidome  –  30.000 zł,
w tym na urządzenia brajlowskie –  20.000 zł

–   dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku, stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności  – 10.000 zł

–    osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych oraz pozostali adresaci – 5.000 zł

Obszar B Zadanie 2
szkolenie komputerowe

Obszar C Zadanie 1
wózek elektryczny

Obszar C Zadanie 2
sprawność techniczna wózka elektrycznego

osoby głuchoniewidome
– 4.000 zł

pozostałe osoby – 2.000 zł

7.000 zł

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do 20.000 zł 
(opinia eksperta)

2.000 zł

Obszar C Zadanie 3
proteza, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar C Zadanie 4
sprawność techniczna protezy,w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

 

 

Obszar D
koszt opieki nad osobą zależną

 

Przy amputacji:

–      w zakresie ręki – 9.000 zł

–      przedramienia  – 20.000 zł

–      ramienia i wyłuszczeniu
w stawie barkowym – 26.000 zł

–      na poz. podudzia  – 14.000 zł

–      na wysokości uda  – 20.000 zł

–      uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym  – 25.000 zł

Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON – nie więcej niż 200 zł

Przy amputacji:

–    w zakresie ręki – 2.700 zł

–    przedramienia  – 6.000 zł

–    ramienia i wyłuszczeniu
w stawie barkowym – 7.800 zł

–    na poziomie podudzia  – 4.200 zł

–    na wysokości uda  – 6.000 zł

–    uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym  – 7.500 zł

Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON – nie więcej niż 200 zł

200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.200 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną

 

 

Wysokość minimalnego udziału własnego osoby niepełnosprawnej

MODUŁ I

Obszar A Zadanie 1 oprzyrządowanie samochodu

Obszar A Zadanie 2 
prawo jazdy kategorii B

Obszar B Zadanie 1

sprzęt elektroniczny, oprogramowanie

15%

25%

10%

Obszar B Zadanie 2
szkolenie komputerowe

Obszar C Zadanie 1
wózek elektryczny

Obszar C Zadanie 2
sprawność techniczna wózka elektrycznego

x

10%

x

Obszar C Zadanie 3
proteza, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar C Zadanie 4
sprawność techniczna protezy,w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

 

Obszar D
koszt opieki nad osobą zależną

10%

10%

15%

MODUŁ II –  wkład własny nie jest wymagany

Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w ramach Modułu II dla jednego studenta w zakresie kosztów dotyczących każdego półrocza 2013 roku:

Opłata za naukę (czesne) lub za przeprowadzenie przewodu doktorskiego

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia

3.000 zł

osoby ze znacznym st. niepełnosprawności

–  800 zł

osoby z umiarkowanym st. niepełnosprawności

500 zł

       

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:

–  Obszar A, Obszar B, Obszar C - Zadania 1 i 3 - pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,

–  Obszar C - Zadania 2 i 4 - pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.

Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON, a także ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Szczegółowe informacje na temat programu „Aktywny samorząd” dostępne są na stronie internetowej PFRON: http://www.pfron.org.pl/portal/pl/116/1411/Aktywny_samorzad.html

Wnioski w ramach Modułu I przyjmowane będą od 2 maja do 30 września 2013 roku.

Wnioski w ramach Modułu II przyjmowane będą w dwóch etapach:

I etap od 2 do 17  maja  2013 roku.

II etap od 1 sierpnia do 30 września 2013 roku.

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ