Zgłoś się do nas i zostań rodziną zastępczą

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI

RODZINY ZASTĘPCZEJ DLA DZIECI

 Z TERENU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki ze strony rodziców biologicznych.

Rodzina jest środowiskiem, które powinno zapewniać dzieciom wsparcie, poczucie bezpieczeństwa i miłości. Niestety nie każde z nich ma tyle szczęścia, by wzrastać w takiej rodzinie, dlatego w trosce o ich dobro powstały rodziny zastępcze, które dają im to, czego nigdy nie miały: radość, miłość, bezpieczeństwo, uśmiech na twarzy – czyli SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO!

Rodzina zastępcza jest formą czasowej opieki nad dzieckiem, sprawowana do momentu rozwiązania przez rodziców biologicznych sytuacji kryzysowej w jakiej się znaleźli i jaka stworzyła zagrożenie dla bezpieczeństwa ich dzieci.

Rodziny zastępcze mogą być spokrewnione z dzieckiem, gdy opieki podejmuje się ktoś
z rodziny (dziadkowie, rodzeństwo), ale także niezawodowe. Odrębną grupę stanowią zawodowe rodziny zastępcze - takie rodziny przez cały czas trwania umowy muszą być gotowe na przyjęcie dziecka. Rodziny, które podejmują się opieki nad dzieckiem, otrzymują co miesiąc pełne wsparcie instytucji oraz pomoc pieniężną na jego utrzymanie.

Na terenie powiatu wysokomazowieckiego funkcjonuje 30 rodzin zastępczych, które otoczyły swoją opieką 51 dzieci. Niestety ta liczba rodzin jest wciąż niewystarczająca. Zależy nam na tym, aby dzieci z naszego powiatu nie musiały być odwożone do placówek opiekuńczo-wychowawczych. To ważne, aby pozostawały w swoich środowiskach, miały kontakt z domem i własną rodziną. Dlatego ciągle poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobom niepozostającym w związku małżeńskim, jeżeli spełniają następujące warunki:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
  • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek został na nich nałożony;
  • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
  • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia oraz opinią o posiadaniu predyspozycji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawioną przez psychologa;
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe, umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb;
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
  • nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Nikt nie oczekuje, że kandydaci będą idealnymi rodzicami zastępczymi, ale oczekujemy współpracy, a następnie wypracowania wspólnej, przemyślanej decyzji dotyczącej opieki zastępczej.

ULOTKA INFORMACYJNA

Jeśli mieszkasz na terenie powiatu wysokomazowieckiego i chcesz zostać rodziną zastępczą

zgłoś się do nas!

Kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Mickiewicza 1,

18-200 Wysokie Mazowieckie

tel:  86 306 72 08 lub 502 153 040

e-mail: sekretariat@pcprwysokiemazowieckie.pl

www.pcprwysokiemazowieckie.pl

 

Iwona Kalinowska

Dyrektor PCPR w Wysokiem Mazowieckiem

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ