Zapytanie ofertowe na dostawę środków ochrony osobistej w ramach realizacji Programu „AOON – edycja 2022”

Nr sprawy: PR. 4141.1.2022                                            Wysokie Mazowieckie, dnia 16.05.2022 r.

  

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości niższej niż kwota 130 000 złotych

 

Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.),  na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 (Przepisy ustawy stosuje się do udzielania: zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych;).

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Mickiewicza 1

18-200 Wysokie Mazowieckie

tel. 86 306 72 08

e-mail: sekretariat@pcprwysokiemazowieckie.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

Dostawa środków ochrony osobistej na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem w 2022 r. w ramach realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”.

Rodzaj zamówienia: (usługa/dostawa/robota budowlana*)

1. Określenie przedmiotu zamówienia (określenie wielkości lub zakresu zamówienia):

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony osobistej na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem w 2022 r.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące dostawy środków ochrony osobistej:

 

l.p.

Przedmiot dostawy

Specyfikacja

1.

Maseczki ochronne

Przez jedną sztukę Zamawiający rozumie maseczkę do jednorazowego użytku, z Certyfikatem CE, trójwarstwową, wykonaną z włókniny, hipoalergiczną, o wysokiej wydajności filtracji, oznaczoną w sposób nie budzący wątpliwości co do jednorazowości maseczki, posiadającą gumkę umożliwiającą założenie maseczki za uszy, mającą w części środkowej zakładki „harmonijkę” umożliwiającą dopasowanie maseczki do kształtu twarzy, pozwalającą na zakrycie nosa, ust i brody, maseczka powinna posiadać w jednej krawędzi wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa zapewniające szczelność przylegania, rozmiar wyrobu mierzony „na płasko” to co najmniej 17,5cm x 9cm.

2.

Płyn dezynfekcyjny
do rąk

Przez jedną sztukę Zamawiający rozumie produkt na bazie alkoholu etylowego (min. 60%) o pojemności 0,25 l i 0,5 l w opakowaniu z dozownikiem.

 

Przy określaniu kosztu przedmiotu zamówienia należy uwzględnić poniższe wymagania

1) Przedmiot zamówienia określa wymagania jakościowe, wydajnościowe i funkcjonalne a także inne rozumiane jako minimalne wymagania odnośnie środków ochrony indywidualnej i wyposażenia stanowiącego przedmiot zamówienia. Wykonawca może zaoferować środki ochrony indywidualnej i wyposażenia o wymaganej i opisanej funkcjonalności, ale o wyższych / lepszych właściwościach.

2) Należy podać wartość przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego, wolnego od wad fizycznych. Przedmiot zamówienia winien być dostarczony w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem w czasie transportu (zapakowany) i odpowiadający normom jakościowym, określonym w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie; winien także posiadać dopuszczenia do stosowania na terytorium RP oraz odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa (CE (Conformité Européenne), jeżeli jest wymagany dla danego typu produktu.

3) Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE, w tym wytycznych Ministerstwa Zdrowia.

2. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia – od 20.05.2022 r. do 31.12.2022 r.

Zgodnie z treścią Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” - zakup środków ochrony osobistej będzie kwalifikowalny, gdy zostanie zrealizowany w terminie do 30. dnia od daty odwołania ogłoszonego w dniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z powodu zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

W związku z powyższym termin realizacji zamówienia może zostać skrócony.

3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie, tel. 86 306 72 08 lub 502 153 040.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest - Iwona Kalinowska.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamiany wyszczególnionego w załączniku nr 1 niniejszego zapytania asortymentu na inne typowe.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia innych niż wymienione w załączniku nr 1 materiałów.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania całości przedmiotu zamówienia, a więc możliwe jest zamówienie przez Zamawiającego mniejszych ilości towaru aniżeli podany w ofercie stanowiącej załączniki nr 1 do zapytania.

4. Dostawy będą realizowane na podstawie zleceń Zamawiającego.

5. Zamawiający wskaże w telefonicznym lub pisemnym zleceniu zamawiane produkty oraz ich ilość.

5. Zawartość oferty.

Oferta wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:

- ofertę wykonawcy.

6. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:

- cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, podatek VAT, brutto,

- cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji.

7. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

- Najniższej ceny – Cena-100%.

8. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:

- ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na załączonym druku - „Formularz ofertowy”,

- ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 19.05.2022 r., do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie, w sekretariacie osobiście lub pocztą na adres zamawiającego lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@pcprwysokiemazowieckie.pl.,

- oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania,

- wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu do jej składania.

9. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19.05.2022 r. o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego.

10. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:

1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 4;

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

11. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie; ado@pcprwysokiemazowieckie.pl , tel.  502 153 040;

2) PCPR wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się kontaktować poprzez email: iod@pcprwysokiemazowieckie.pl lub pisemnie na adres urzędu;

3) Pani/Pana dane osobowe zbierane są / przetwarzane będą:

a) w celu związanym z prowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP), zawarciem umowy oraz realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO,

b) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności związanych z archiwizacją dokumentacji – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 roku O dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych oraz instytucje na mocy wiążących umów (np. w celu rozliczenia środków publicznych);

5) W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie ustawowo określonych uprawnień i obowiązków PCPR związanych z wykonywaniem czynności, podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych osobowych PCPR zmuszony jest odmówić obsługi Klienta;

6) W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne;

7) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznania świadczeń;

8) Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

9) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych;

10) Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

11) Dane nie są przekazywane do państw trzecich;

12) W PCPR nie jest stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana oferentom najpóźniej w terminie 3 dni od dnia składania ofert.

* niepotrzebne skreślić

W załączeniu:

1. Wzór druku „Formularz ofertowy”

 

Wysokie Mazowieckie, dnia 16.05.2022 r.

…………………………………..………

        podpis zamawiającego

 

 

                        

 

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ