Świadczenie wspierające

Informacja dotycząca decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia i świadczenia wspierającego

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023r. poz. 1429) wprowadza m.in. zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100 z późn. zm.).
Na mocy zmienionej ustawy, z dniem 1 stycznia 2024 r. wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności realizują:
- zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności jako organ II instancji oraz
- zadania z zakresu ustalania poziomu potrzeby wsparcia jako organ I instancji oraz wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia - jako organ II instancji.

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia składa się:
- do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, lub
-za pośrednictwem powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, który przekazuje wniosek do wojewódzkiego zespołu nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania.

Do wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia dołącza się kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem. Kwestionariusz służy dokonaniu samooceny przez osobę ubiegającą się o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia w zakresie ograniczenia lub utraty jej autonomii fizycznej, psychicznej, intelektualnej lub sensorycznej w wykonywaniu określonych czynności, związanych z obszarami codziennego funkcjonowania oraz wskazaniem oczekiwanego wsparcia i jego częstotliwości.

Wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności wydaje decyzję na wniosek osoby posiadającej ostateczne orzeczenie:
1)    zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności:
- o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (lekkiego, umiarkowanego, znacznego),
- o wskazaniach do ulg i uprawnień,
2)    lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:
- o częściowej niezdolności do pracy,
- o całkowitej niezdolności do pracy,
- o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
3)    Komisji do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia, komisji lekarskiej Ministerstwa Obrony Narodowej albo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które nie utraciło mocy, wydane przed dniem 1 stycznia 1998 roku o:
- I grupie inwalidzkiej,
- II grupie inwalidzkiej,
- III grupie inwalidzkiej,
4)    Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, które nie utraciło mocy, wydane przed 1 stycznia 1998 roku o:
- stałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
- długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.
Ważne:
* W przypadku posiadania więcej niż jednego orzeczenia należy wskazać wyłącznie jedno wybrane przez siebie orzeczenie. Okres ważności wskazanego orzeczenia będzie podstawą do wydania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia na ten okres, nie dłuższy jednak niż 7 lat.
** W przypadku orzeczeń wydanych przed 1998 rokiem o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów przez ZUS, KRUS, MON lub MSWiA oraz orzeczeń o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji wydanych przed 2011 rokiem przez ZUS jak również orzeczeń wydanych przed 2007 rokiem przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - należy załączyć kopię posiadanego orzeczenia.

Uwaga!
Wnioski o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, składa się od dnia 1 stycznia 2024 r.
Natomiast wzór wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, jak również wzór kwestionariusza samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem określi minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w drodze rozporządzenia.
Po wydaniu przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego rozporządzenia, wzory druków zostaną umieszczone na stronach internetowych zespołów do spraw orzekania
o niepełnosprawności. Wzory będą również dostępne w siedzibach organów orzekających o niepełnosprawności.

Z myślą o osobach niepełnosprawnych i ich opiekunach Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło infolinię dedykowaną nowemu świadczeniu wspierającemu. Osoby zainteresowane mogą otrzymać niezbędne informacje na temat samego świadczenia, jak i decyzji ustalającej potrzebę wsparcia.
Infolinia pod numerem telefonu 22 245 61 00 jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00
 

Komu przysługuje świadczenie wspierające
Na  podstawie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, w której potrzebę wsparcia określono na poziomie od 70 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia, wydanej przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, osoba w wieku od ukończenia 18 roku życia, może ubiegać się o świadczenie wspierające.
Postępowanie w sprawie świadczenia wspierającego prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który również świadczenie to wypłaca.
Świadczenie wspierające będą mogły otrzymać osoby, które:
• ukończyły 18 lat,
• są obywatelami Polski albo Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a jeśli nie – przebywają legalnie w Polsce i mają dostęp do rynku pracy,
• mieszkają w Polsce,
• otrzymały decyzję WZON, w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na uprawniającym poziomie punktów.
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego, składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie wcześniej niż w miesiącu, w którym decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia stała się ostateczna.
Ogólnopolska infolinia ZUS 22 560 16 00

Druki do pobrania: 

  1. wniosek-o-wydanie-decyzji-ustalajacej-poziom-potrzeby-wsparcia.docx
  2. kwestionariusz-samooceny.docx

 

 

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ