Spotkanie w Klubie Seniora w Kobylinie - Borzymach

2020-09-21 15:28:00

W dniu 17 września 2020 r. na zaproszenie Pani Bożeny Piszczatowskiej - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie-Borzymach, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Iwona Kalinowska wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym dla uczestników Klubu Seniora w Kobylinie-Borzymach oraz przedstawiła prezentację, pn. „Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy osobom niepełnosprawnym”. Spotkanie zorganizowano w ramach realizowanego projektu „Liderzy Kooperacji” celem upowszechnienia informacji na temat możliwości pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym. Spotkanie odbyło się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszczółczynie, w którym uczestniczyło 23 osoby.

Omówione zostały zasady ubiegania się o ustalenie niepełnosprawności, wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz kart parkingowych, a także możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i programu „Aktywny samorząd”.

Przedstawiono również działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach i Ciechanowcu oraz Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

W ramach prezentacji omówiono również programy i projekty realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W celu zwiększenia świadomości społecznej nt. zjawiska przemocy w rodzinie, co jest istotne zarówno dla jej ofiar, jak również osób, które mają kontakt z takimi osobami lub są jej świadkami, zwrócono szczególną uwagę na powiatowe programy dotyczące przeciwdziałania przemocy, m.in. omówiono program profilaktyczny „poMOC a nie przeMOC!” realizowany w ramach współpracy partnerskiej z Komendą Powiatową Policji w Wysokiem Mazowieckiem, którego głównym celem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych.

Podczas spotkania przekazano informacje, iż w budynku tutejszego Centrum funkcjonuje Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. W ramach działalności punktu osoby pokrzywdzone przestępstwem i członkowie ich rodzin a także świadkowie i osoby im najbliższe mają możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, rzeczowej i wolontarystycznej.

Spotkanie było też okazją do upowszechnienia ulotek na temat przemocy.

Dyrektor PCPR dziękuje za współpracę.

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ