Spotkanie szkoleniowe instytucji oraz podmiotów działających w obszarze przemocy

W dniu 31 marca 2023 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyło sięspotkanie szkoleniowe instytucji oraz podmiotów działających w obszarze przemocy.

W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciele Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem, Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem oraz przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej i Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu powiatu wysokomazowieckiego.

Dyrektor PCPR w Wysokiem Mazowieckiem, Iwona Kalinowska, serdecznie powitała uczestników spotkania szkoleniowego oraz gości – Panią Renatę Szymańską - dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży jak również przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem posterunkową Panią Paulinę Zalewską i sierżanta sztabowego Karola Czaczkowskiego oraz Jacka Murawskiego – kierownika Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Krzyżewie. Ponadto, Pani dyrektor Iwona Kalinowska skierowała podziękowania do pracowników PCPR w Wysokiem Mazowieckiem za organizację szkolenia.

W pierwszej części spotkania Joanna Ryszewska – specjalista pracy socjalnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem omówiła realizacje programów w zakresie przemocy w rodzinie, w szczególności programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych skierowanych do sprawców przemocy w rodzinie.Przedstawiła również prezentację dot. wytycznych do realizacji programów oddziaływań korekcyjno edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w województwie podlaskim w 2023 roku. Przekazała informację o działalności Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Wysokiem Mazowieckiem działającym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem. Zachęciła do kierowania osób, których dotknęły przestępstwa takie jak: przemoc w rodzinie, niealimentacja, groźby karalne, bójki lub uszkodzenie ciała czy też  pobicie, kradzież, rozbój, oszustwo, uszkodzenie mienia, wypadek komunikacyjny i inne, do skorzystania z  bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, rzeczowej i wolontarystycznej.

W następnej części spotkania – przedstawiciele Zespołu do spraw Profilaktyki społecznej   i Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem - posterunkowa Pani Paulina Zalewska i sierżant sztabowy Karol Czaczkowski przedstawili prezentację dot. Przeciwdziałania przemocy. W trakcie prezentacji, pracownicy Komendy omówili szczegółowo definicję „nakaz” i „zakaz”, rodzaje przemocy w rodzinie, cykl przemocy oraz przedstawili dane statystyczne dotyczące przeprowadzonych interwencji w rodzinach  i liczbie założonych Niebieskich Kart w powiecie wysokomazowieckim. Zwrócili uwagę na tendencję wzrostową w zakresie występowania zgłaszanej przemocy, uczulono na szczególną czujność dotyczącą krzywdzenia dzieci i osób starszych. Zwrócono także uwagę na występowanie coraz częstszych oszustw w cyberprzestrzeni.

Po przedstawieniu w/w prezentacji nawiązano dyskusję dot. między innymi uściślenia współpracy, wypracowania wspólnych metod pracy w zakresie przemocy, a w szczególności kierowania sprawców przemocy w rodzinie do udziału w programie oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych.

W kolejnej części spotkania Pani Renata Szymańska - dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży przeprowadziła szkolenie pt. Jak pomóc dziecku doświadczającemu przemocy. Przekazała również informacje dotyczące działalnościOśrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Wysokiem Mazowieckiem.

Na koniec spotkania Pan Jacek Murawski – kierownik Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Krzyżewie przedstawił informacje o nowopowstałym zakładzie, który swoją działalność rozpoczął 30 grudnia 2022 roku. Poinformował, iż zatrudnienie w zakładzie znalazło 40 osób niepełnosprawnych, obecnie prowadzona jest lista rezerwowa osób chętnych do podjęcia pracy, o którą mogą ubiegać się osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Omówił usługi  świadczone przez Zakład. Spotkanie było również okazją do zaprezentowania i zakupu  stroików świątecznych wykonanych przez pracowników ZAZ.

Ponadto w trakcie spotkania zostały poruszone największe problemy i wyzwania z zakresu przemocy, z jakimi muszą mierzyć się pracownicy instytucji biorących udział w szkoleniu. Przekazano również informacje o działalności Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

Uczestnikom szkolenia przekazano ulotki dot. poszukiwania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, ulotkę PCPR w Wysokiem Mazowieckiem dot. przemocy, ulotkę o działalności Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, ulotkę Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach oraz ulotkę Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Wysokiem Mazowieckiem.

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ