Realizacja projektu „W drodze do sukcesu II”

2020-10-16 14:53:00

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem realizuje w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Wysokiem Mazowieckiem projekt „W drodze do sukcesu II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji.

  W ramach Zadania 1 – praca socjalna, pracownicy socjalni Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem po przeprowadzonej rekrutacji osób bezrobotnych do projektu oraz indywidualnej diagnozy problemowej, zasobów, predyspozycji oraz potrzeb osób bezrobotnych stworzyli indywidualną ścieżkę integracji dla każdego z uczestników zakwalifikowanych do projektu. Dokonano oceny wykształcenia, kompetencji, możliwości, predyspozycji oraz ograniczeń i barier wewnętrznych lub w środowisku powodujących trudności w wzmacnianiu aktywności i samodzielności. Na tej podstawie zaproponowano kompleksowe działania aktywizujące o charakterze społecznym i zawodowym mające na celu pobudzenie aktywności danego uczestnika, wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności i samodzielności oraz wyposażenia w kompetencje zawodowe (we współpracy z doradcami zawodowymi). Ponadto zostały ustalone cele i planowane efekty zaplanowanych działań aktywizacyjnych. Diagnoza oraz ścieżka reintegracji zawarta została w podpisanych przez każdego uczestnika umowach na zasadach analogicznych jak dla kontraktu socjalnego. Planowana ścieżka integracji rozpoczęła się instrumentem aktywizacji o charakterze społecznym – wsparciem psychologicznym. W ramach wsparcia psychologicznego w miesiącach sierpień-wrzesień 2020r. przeprowadzono warsztaty grupowe po 6 godzin dla 4 grup oraz spotkania indywidualne po 2 godziny z każdym uczestnikiem.  

  Uczestnicy projektu zostali wyposażeni w notesy i długopisy. Podczas zajęć grupowych zapewniono obiad i serwis kawowy.

  Uczestnicy projektu przeszli do kolejnych działań zaplanowanych w projekcie.

 

 

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ