„SAMODZIELNOŚĆ-AKTYWNOŚĆ-MOBILNOŚĆ!” – Mieszkanie dla absolwenta.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program w ramach pakietu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta.

Powiat Wysokomazowiecki przystąpił do realizacji programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta i wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem do jego realizacji.

W dniu 3 sierpnia 2022 roku został uruchomiony nabór wniosków w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) o dofinansowanie w programie „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” – Mieszkanie dla absolwenta.

Program będzie realizowany poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności, a przedmiotem dofinansowania będą koszty wynajęcia mieszkania, ponoszone w okresie 36 miesięcy.

Dofinansowanie wynosi: od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztu najmu; od 13 do 24 miesiąca  – 70% kosztu najmu; od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztu najmu.

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

1) posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

2) posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;

3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

4) złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;

5) złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

 

Maksymalna wysokość dofinansowania miesięcznego kosztu wynajęcia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta zależy od:

1) lokalizacji przedmiotu dofinansowania, w trzech poziomach zróżnicowania:

a) miasto wojewódzkie,

b) gminy sąsiadujące bezpośrednio z miastem wojewódzkim,

c) pozostałe gminy w danym województwie;

2) aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał;

3) sposobu poruszania się beneficjenta (zróżnicowanie dla osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego oraz pozostałych osób):

a) dla osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego – 38% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał;

b) dla osoby poruszającej się bez pomocy wózka inwalidzkiego – 28% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującą na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał.

Wniosek można złożyć w każdym czasie, ale nie później niż do dnia 31.12.2023 r. i nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy można uzyskać na stronie internetowej: www.pfron.org.pl

Zasady finansowania realizacji programu „Samodzielność-Aktywność- Mobilność!” – Mieszkanie dla absolwenta: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/   

 

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ