„SAMODZIELNOŚĆ-AKTYWNOŚĆ-MOBILNOŚĆ!” – Dostępne mieszkanie.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił kolejny program w ramach pakietu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Dostępne mieszkanie.

Powiat Wysokomazowiecki przystąpił do realizacji programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Dostępne mieszkanie i wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem do jego realizacji.

W dniu 3 sierpnia 2022 roku został uruchomiony nabór wniosków w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) o dofinansowanie w programie „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” – Dostępne mieszkanie.

Celem programu „Dostępne mieszkanie” jest wzrost niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej osoby z niepełnosprawnością i będzie on realizowany  poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych  i społecznych, a dofinansowanie obejmie koszty zmiany niedostępnego mieszkania.

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,  z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;

2) złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;

3) złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

4) w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:

1) oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;

2) orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

 Dofinansowanie dotyczy  dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przez budynkiem.

Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15m² i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

Wniosek można złożyć w każdym czasie, ale nie później niż do dnia 31.12.2024 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy można uzyskać na stronie internetowej: www.pfron.org.pl oraz https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ